PRIVACY POLICE
De Fyzieo respecteert en beschermt uw privacy.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen inplannen, uitvoeren en declareren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens in een elektronische patiëntendossier. Op deze registratie is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn bij De Fyzieo in een  Gegevensverwerkingsbeleid vastgelegd. Behalve de fysiotherapeut door wie u wordt behandeld heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in deze registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, administratief medewerkers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Wij vragen schriftelijk toestemming aan u voor het opslaan van uw persoonsgegevens.

Uiteraard gaan de medewerkers van De Fyzieo zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens daarom is er naast de AVG regelgeving een Privacyreglement van toepassing

  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen of verwijderen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het elektronisch patiëntdossier opgeslagen.
  • Uw naam, adres- en verzekeringsgegevens zijn bij De Fyzieo bekend en beschikbaar. Uw behandelend therapeut zal zorgdragen dat uw gegevens niet zichtbaar zullen zijn voor derden.
  • Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog tenminste vijftien jaar opgeslagen. Daarna zal het worden vernietigd.
  • Wij verwijzen u ook naar de wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst voor meer toelichting op uw en onze rechten en plichten.
  • Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of pushbericht en kunt u gebruik maken van de AfsprakenApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van onze kant waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak. Vraag naar de baliefolder met uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.